Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen av Grönklittsgruppen AB (publ) utgår från bolagsordningen, aktiebolagslagen samt andra relevanta lagar och regler. 

Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Grönklittsgruppens bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter. 

Bolagsstyrning syftar ytterst till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning samt att ge samtliga intressenter fullgod och korrekt information om bolaget och dess utveckling.

Till grund för styrning av Grönklittsgruppen AB (publ), nedan kallat bolaget, ligger både interna och externa regelverk.

Externa regelverk    
Aktiebolagslagen    
Årsredovisningslagen    
Andra relevanta lagar    
Interna regelverk
Bolagsordningen
Styrelsens arbetsordning
Styrelsens instruktioner för VD
Policyer, riktlinjer, instruktioner och värdegrund